BIP - Przedszkole nr 19 w Chorzowie

BIP - strona główna
Przedszkole nr 19 w ChorzowiePrzedszkole nr 19 w Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót

Treść strony

wersja do druku
ZARZĄDZENIA DYREKTORA

NUNER ZARZĄDZENIA

DATA

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

 

1

10.02.2011

O organizacji pomocy pedagogiczno-psychologicznej

 

2

03.01.2011

W sprawie kontroli zarządczej

 

3

03.01.2011

W sprawie Kodeksu etyki

 

4

30.06.2011

W sprawie zasad ewidencji i sprawozdań

 

5

16.08.2011

W sprawie Instrukcji obiegu dokumentów

 

6

06.10.2011

W sprawie Instrukcji kasowej

 

7

12.10.2011

W sprawie Zasad rachunkowości

 

8

17.10.2011

W sprawie Inwentaryzacji

 

9

24.05.2012

W sprawie wprowadzenia aneksu nr1 do Instrukcji obiegu dokumentów

 

10

18.06.2012

W sprawie Powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy

 

11

04.07.2012

W sprawie aneksu do zasad rachunkowości

 

12

06.11.2012

W sprawie Inwentaryzacji

 

13

07.01.2012

W sprawie Ochrony danych osobowych

 

14

09.01.2012

W sprawie Regulaminu kontroli wewnętrznej

 

15

06.05.2013

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 5/2011 Dyrektora Przedszkola nr 19 z dnia 16 sierpnia 2011 w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Przedszkolu nr 19 oraz Zasad współpracy z systemem bankowości internetowej ING BusinessONLine

 

16 05.11.2013

W sprawie określenie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej do 14.000 euro w Przedszkolu nr 19 oraz Zasad sporządzania rocznego sprawozdania o zamówieniach publicznych


17 05.11.2013

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2010 Dyrektora Przedszkola nr 19 z dnia 9 kwietnia 2010 w sprawie wprowadzenia Procedury kontroli oraz przeprowadzenia wstępnej celowości zaciągania zobowiązań finansowych

 

18 15.11.2013

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

 

19 21.12.2013

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr7/2011 Dyrektora Przedszkola nr 19 z dnia 12.10.2011 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

 

20  23.12.2013

W sprawie wprowadzenia procedury Niebieskiej karty w Przedszkolu

 

21  01.04.2014

W sprawie zmiany Zarządzenia nr 5/2011

 

22 01.04.2014

W sprawie określenia kryteriów przyjmowania dzieci do Przedszkola nr 19 w Chorzowie oraz określenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów

 

23 01.04.2014

W sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

 

24

 

05.05.2014

W sprawie zmiany Zarządzenia nr16/2013 w sprawie określenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej do 14000 euro w Przedszkolu nr 19 oraz zasad sporządzania rocznego sprawozdania o zamówieniach publicznych

 

25

26.06.2014

W sprawie procedury dopuszczenia do użytku programów wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 19

 

 26

20.10.2014

 W sprawie określenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości do 30 000 euro w Przedszkolu nr 19 w Chorzowie oraz zasad sporządzania rocznego sprawozdania o zamówieniach publicznych

 

27

17.11.2014

 W sprawie wprowadzenia do stosowania przepisów kancelaryjno-archiwalnych

 

28

14.11.2014

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Przedszkolu nr 19 w Chorzowie

 

29

 

 27.02.2015  W sprawie okre slenia kryteriów lokslnych przyjęcia dzieci do przedszkola oraz określenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów

30

03.2015

W sprawie powołania Komisjii Rekrutacyjnej w Przedszkolu nr 19

 

31

 6.11.2015

 

 W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Przedszkolu nr 19
32 16.12.2015

W sprawie ustalenia wysokości stawki żywieniowej w Przedszkolu nr 19

 

33 13.02.2016

W sprawie określenia kryteriów lokalnych przyjęcia dzieci do przedszkola oraz określenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów

 

34

30.03.2016

W sprawie powołania Komosji Rekrutacyjnej

 

35

29.01.2016

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr7/2011 Dyrektora Przedszkola Nr 19 z dnia 12.10.2011 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

 

36

18.06.2016

w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stanowisko nauczyciela kontraktowego

 

37

4.10.2016

 w sprawie powołania zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w okresie X'2016-VI'2017 w Przedszkolu nr 19

 

38

 10.10.2016

 o przeprowadzeniu inwentaryzacji okresowej

 

39

16.12.2016

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Odpłatności za Przedszkole nr 19 w Chorzowie

 

40

17.01.2017

w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych pomiędzy jednostką obsługującą a jednostaki obsługiwanymi Miasta Chorzów

 

41

17.01.2017

w sprawie wprowadzenia Instrukcji magazynowej

 

42

31.03.2017

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

 

43

29.09.2017

w sprawie procedury hospitacji zajęć w Przedszkolu nr 19

 

44

21.11.2017

o przeprowadzeniu inwentaryzacji w Przedszkolu nr 19

 

45

 13.11.2017

 w sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017r. poz.1579 z późn. zm.)

 

46  30.11.2017

 w sprawie wprowadzenia "Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Przedszkolu nr19 w Chorzowie

 

47 21.12.2017

w sprawie wprowadzenia Aneksu nr1 do Regulaminu Odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu nr19 w Chorzowie

 

48  5.03.2018

 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

 

49 10.05.2018

w sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art.11 ust.8 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

 

50 25.05.2018

w sprawie wdrożenia Dokumentacji przetwarzania danych osobowych RODO

 

51 7.03.2019

w sprawie powołamia Komisji rekrutacyjnej

 

52 11.03.2019

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

 

53

 

5.11.2019

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Przedszkolu nr 19

54

 

28.10.2019

w sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1984 z późn. zmianami)

55

3.02.2020

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

 

56

24.02.2020

w sprawie wprowadzenia "Regulaminu Odpłatności za korzystanie z usług w Przedszkolu nr 19"

 

57

4.03.2020

w sprawie likwidacji "Instrukcji kasowej"

 

58

24.03.2020 

w sprawie wprowadzenia zasad organizacji realizacji zadań oświatowychz wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległośćw Przedszkolu Nr 19 w Chorzowie

 

 59

 

11.05.2020   w sprawie zasad funkcjonowania Przedszkola nr 19 w okresie epidemii

60

6.06.2020

 

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu nr 19  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

61

17.08.2020

w sprawie zmiany ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych w Przedszkolu nr 19   w Chorzowie

 

62

 

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska wicedyrektora Przedszkola nr 19

 

63

17.12.2020

w sprawie ;owołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieogranniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w pzrepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dn.29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

 

64

21.02.2021

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

 

65 21.02.2021

w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji

 

66 21.04.2021

w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Przedszkolu nr 19 w Chorzowie

 

Na wniosek zainteresowanych, po uprzednim umówieniu, Dyrektor placówki udostępni treść zarządzeń

 

 osoba odpowiedzialna za treść: K.WISZKOWSKA, dnia: 2012-11-26
utworzony: 26-11-2012 / modyfikowany: 21-04-2021
wprowadził(a): Katarzyna Musiał
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Przedszkole nr 19 w Chorzowie 2021, kontakt: kasmus1@o2.pl