BIP - Przedszkole nr 19 w Chorzowie

BIP - strona główna
Przedszkole nr 19 w ChorzowiePrzedszkole nr 19 w Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót

Treść strony

wersja do druku
INFORMACJE O SPOSOBACH I ZASADACH UDOSTĘPNIANIA DANYCH

PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Zasady udostępniania informacji publicznych będących w posiadaniu 
Przedszkola nr 19
w Chorzowie w celu ich ponownego wykorzystania

 

1. Ponownemu wykorzystaniu podlega informacja publiczna:

1.1. Udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola nr 19 w Chorzowie http://przedszkole19.bip.chorzow.eu/

1.2. Udostępniona w serwisie informacyjnym na stronie www.przedszkole19chorzow.pl

1.3. Przekazana na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej

2. Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej dla informacji publicznych udostępnianych w BIP Przedszkola nr 19 w Chorzowie:

2.1. Jeśli dla danej informacji publicznej udostępnionej w BIP Przedszkola nr 19 w Chorzowie nie zostały określone odrębne warunki ponownego wykorzystywania

2.2. Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystania są zobowiązane do:

a) poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej

b) udostępniania innym użytkownikom informacji publicznej w pierwotnie pozyskanej formie

c) informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej

3. Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej dla informacji publicznych udostępnianych na wniosek:

3.1. Przedszkole nr 19 w Chorzowie określa warunki udostępniania informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy

4. Sposób korzystania z informacji publicznych stanowiących bazę danych:

4.1. Przedszkole nr 19 w Chorzowie zapewnia możliwość wykorzystywania bazy danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania bazy danych, w całości lub we fragmentach oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania danych pod warunkiem, że nie narusza to ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz. U. nr 128, poz. 1402 z późn, zm.)

5. Zasady odpowiedzialności Przedszkola nr 19 w Chorzowie:

5.1. Przedszkole nr 19 w Chorzowie nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny

5.2. Przedszkole nr 19 w Chorzowie nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji publicznej będącej bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania bazy danych przysługujące Przedszkolu nr 19 w Chorzowie

6. Tryb wnioskowy udostępniania informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania:

6.1. Udostępnianie informacji publicznych w celu ich ponownego wykorzystywania następuje na wniosek w przypadkach, gdy:

a) Informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Przedszkola nr 19 w Chorzowie

b) Wnioskodawca zamierza wykorzystać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone

6.2. Wniosek składa się na formularzu, którego wzór określił minister Administracji 
i Cyfryzacji Rozporządzeniem z dnia 17 stycznia 2012 roku. Wniosek można złożyć 
w formie dokumentu papierowego bądź w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

6.3. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia

6.4.Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy 
w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku

6.5.Przedszkole nr 19 w Chorzowie może nałożyć opłatę za udostępnianie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów

6.6. Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

7. Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystania lub wysokości opłaty:

7.1. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej

7.2. W przypadku otrzymania sprzeciwu, Przedszkole nr 19 w Chorzowie, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej:

a) Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), z tym że odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni

b) Do uzasadnienia decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001roku Nr 112 poz. 1198)

7.3. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 roku Nr 0 poz. 270 – tekst jednolity), z tym że:

a) Przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi

b) Skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz 
z odpowiedzią na skargę.

8. W zakresie nieobjętym powyższą regulacją zasady udostępniania informacji publicznych celem ich ponownego wykorzystywania w sposób szczegółowy unormowane zostały w rozdziale 2a ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2011 roku Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

 osoba odpowiedzialna za treść: K.WISZKOWSKA, dnia: 2016-09-05
utworzony: 05-09-2016 / modyfikowany: 05-09-2016
wprowadził(a): Katarzyna Musiał
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Przedszkole nr 19 w Chorzowie 2021, kontakt: kasmus1@o2.pl