BIP - Przedszkole nr 19 w Chorzowie

BIP - strona główna
Przedszkole nr 19 w ChorzowiePrzedszkole nr 19 w Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót

Treść strony

wersja do druku
STATUT JEDNOSTKI

                                                                                                  

 1.      

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  STATUT

  PRZEDSZKOLA NR 19

  W CHORZOWIE

  Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone

  Uchwałą nr 38/2016

  Z dnia 30.08.2016r

   

   

   

   

   


  STATUT

   

  PRZEDSZKOLA  NR 19  W  CHORZOWIE

   

   

   

  § 1

   

  1. Przedszkole nr 19 jest przedszkolem publicznym a jego pełna nazwa brzmi:

          Przedszkole nr 19

    

  2. Organem prowadzącym jest Gmina Chorzów.

    

  3. Przedszkole nie posiada imienia. Przedszkolu na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej lub Rady Rodziców może być nadane imię, które nadaje organ prowadzący

    

  4. Nazwa przedszkola w pełnym brzmieniu :

          Przedszkole nr 19

          41-506 Chorzów

          ul. Karpacka 15

    

                                                 CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

   § 2

    

  1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności w Podstawie programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

         

  1. Głównym zadaniem przedszkola jest:

  1. Wspomaganie indywidualnego rozwoju każdego dziecka

  2. Udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej

  1. w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej Przedszkole organizuje zajęcia z logopedą lub psychologiem

  2. w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej Przedszkole współpracuje z Poradnią psychologiczna- pedagogiczną

  1. Sprawowanie opieki nad wychowankami, zapewnienie im bezpiecznych warunków       pobytu

  2. Stwarzanie warunków do podtrzymywania u dzieci poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej

  3. Przygotowanie dzieci do nauki w szkole

  4. Współdziałanie z rodzicami wychowanków, udzielanie im pomocy

  5. Prowadzenie doradztwa w sprawach wychowawczych

    

   1. Realizując powyższe zadania przedszkole:

    1. Działa w ramach następujących obszarów edukacyjnych: poznawanie i rozumienie świata, nabywanie umiejętności poprzez działanie, odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie, budowanie systemu wartości

  1. Działania wychowawcze, opiekuńcze i edukacyjne koncentruje na:

   1. Zapewnieniu opieki i wspomaganiu rozwoju dziecka w przyjaznym, zdrowym  i bezpiecznym środowisku

   2. Rozpoznaniu i uwzględnianiu indywidualnych potrzeb dzieci

   3. Trosce o zapewnienie równych szans

   4. Umocnieniu wiary we własne siły i  możliwości osiągania sukcesu

   5. Stwarzaniu warunków do rozwijania: samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i n najbliższe otoczenie

   6. Rozwijaniu wrażliwości moralnej, uczy odróżniania dobra i zła

   7. Rozbudzaniu ciekawości poznawczej, zachęcaniu do aktywności badawczej i wyrażania własnych przeżyć i myśli

   8. Kształtowaniu umiejętności obserwacji otaczającego środowiska, rozumienia prostych zjawisk przyrody, zapoznaje się z otoczeniem przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym dziecka

   9. Rozwijaniu wrażliwości estetycznej, tworzeniu warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej

   10. Zapewnieniu warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych

   11. Pobudzaniu i zachęcaniu dzieci do wyrażania swoich uczuć, do otwartego kontaktu  

    z rówieśnikami i dorosłymi

  1. Zapewnieniu dzieciom poczucia bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym

   ł)  przygotowaniu dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych

   m) przygotowaniu dzieci w zakresie umiejętności czytania , nabywania umiejętności pisania  (podejmowania prób pisania) ,a także umiejętności matematycznych  niezbędnych do podjęcia nauki w szkole

   n) kształtowaniu właściwych nawyków żywieniowych

  1. Prowadzi działalność innowacyjną i diagnostyczno-oceniającą

    

    1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi w sposób dostosowany do wieku dziecka                           i jego potrzeb rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych

  1. Nauczyciel zapewnia dzieciom bezpośrednią i stałą opiekę w czasie pobytu w przedszkolu   oraz w trakcie zajęć organizowanych poza terenem przedszkola 

  2. Uczestniczenie dziecka w zajęciach organizowanych poza terenem placówki  uzależnione jest od zgody rodziców lub prawnych opiekunów dziecka

  3. Współpracuje z poradnią psychologiczno - pedagogiczną zapewniając w miarę potrzeb      specjalistyczną konsultację i pomoc

  4. Stosuje w swoich działaniach przepisy bhp i ppoż. oraz regulaminy obowiązujące w przedszkolu dotyczące omawianego zakresu

    

   1. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców, prawnych opiekunów lub osoby przez nich upoważnione zapewniające dziecku  bezpieczeństwo z uwzględnieniem następujących zasad:

  1. Obowiązkiem rodziców (prawnych opiekunów) lub osób upoważnionych, po przyprowadzeniu dziecka do przedszkola, jest osobiste przekazanie dziecka pod opiekę woźnej lub nauczyciela

  2. Woźna lub nauczyciel osobiście przekazuje dziecko rodzicom (pranym opiekunom) lub osobom upoważnionym przez nich na postawie pisemnego oświadczenia pod warunkiem iż osoby te nie znajdują się pod wpływem środków odurzających

  3. Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka przejmują pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez osobę upoważnioną w oświadczeniu, niepełnoletnią lub z przyczyn losowych zgłoszoną telefonicznie

    

   1. Wychowankowie przedszkola ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych  wypadków.

     

    1.   W przedszkolu  mogą być organizowane dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania, uzdolnienia i talenty dzieci:

     1) język angielski, zajęcia muzyczno – taneczne,  zajęcia komputerowe, przyrodnicze,  teatralne, plastyczne, logopedyczne, ćwiczenia dla dzieci z zaburzeniem i obniżoną sprawnością manualną, zajęcia profilaktyczne z zakresu gimnastyki korekcyjnej oraz inne w zależności od potrzeb dzieci i oczekiwań rodziców.

  1. Czas trwania zajęć dodatkowych dostosowany jest do wieku i możliwości  rozwojowych dzieci a także do rodzaju aktywności.

  2. Na życzenie  rodziców lub prawnych opiekunów przedszkole organizuje  naukę religii na terenie Przedszkola.

    

  1. Szczegółowe zadania przedszkola i sposoby ich realizacji zawarte są w programie rozwoju przedszkola oraz w rocznym planie działania przedszkola opracowywanym na dany rok szkolny.

    

                                                           ORGANA PRZEDSZKOLA

    

   § 3

  1. Organami przedszkola są:

  1. Dyrektor przedszkola

  2. Rada Pedagogiczna

  3. Rada Rodziców

    

  1. Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców uchwalają swoje regulaminy, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.

    

  1. Przedszkolem kieruje dyrektor.

    

  1. Stanowisko dyrektora powierza organ prowadzący przedszkole. Kandydata na stanowisko dyrektora wyłania się w drodze konkursu. Wymagania jakie powinien spełnić kandydat określają odrębne przepisy. Organ, który powierzył stanowisko dyrektora  może go dowołać w trybie określonym art. 38 Ustawy o systemie oświaty

    

   1. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje placówkę na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi i administracji.

     

  1. 1)Zadania dyrektora w zakresie działalności wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej:

  1. Kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą  i opiekuńczą przedszkola

  2. Stworzenie dzieciom optymalnych warunków do wszechstronnego, optymalnego rozwoju

  3. Czuwanie na realizacją obowiązku przygotowania przedszkolnego dla dzieci                   5,6- letnich

  1. Zadania dyrektora jako przewodniczącego Rady Pedagogicznej:

  1. sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

  2. opracowanie wspólnie z Radą pedagogiczną planu działalności placówki    

        z wykorzystaniem wyników badań diagnostyczno - oceniających

  1. gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy

        według zasad określonych  odrębnymi przepisami

  2. przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizacja jej uchwał

  1. wstrzymywanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców niezgodnych

        przepisami prawa i powiadomienie o tym stosownych organów,

  1. Zadania dyrektora w ramach współpracy z Radą Rodziców:

    1. Realizacja uchwał rady Rodziców w ramach jej kompetencji stanowiących,

    2. wstrzymywanie uchwał  Rady Rodziców niezgodnych z przepisami prawa i powiadomienie o tym stosownych organów,

  1. Zadania dyrektora jako kierownika zakładu pracy

  1. przygotowanie arkusza organizacji przedszkola oraz przedstawienie go do zatwierdzenia organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny i organowi prowadzącemu

  2. opracowanie planu finansowo-rzeczowego przedszkola

  3. przestrzeganie dyscypliny finansowej

  4. organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola

  5. współpraca z  organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi                 

        i kontrolującymi

  1. przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych

  2. kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz

        innych pracowników przedszkola

  3. administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie                            

        z obowiązującym regulaminem

  4. prowadzenie dokumentacji kancelaryjnej, archiwalnej i finansowej zgodnie                            

        z obowiązującymi przepisami.

    

  1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola.

    

  2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce.

    

  3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

    

  4. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie  regulaminu.

    

  5. Do podstawowych zadań Rady Pedagogicznej należy :

   1. Przygotowanie projektu statutu

   2. Opracowanie programu rozwoju placówki

   3. Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów, zajęć autorskich

   4. Uchwalanie regulaminu Rady Pedagogicznej

   5. Ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć

   6. Ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli

     

  1. Rada Pedagogiczna opiniuje :

   1. Przyjęcie lub skreślenie dziecka z listy przedszkolaków w trakcie roku szkolnego

   2. Projekt planu finansowego

   3. Wnioski o nagrody, kary

   4. Organizację pracy placówki

   5. Przebieg i wyniki pracy wychowawczej i edukacyjnej z dziećmi

   6. Propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć                       w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno - wychowawczych opiekuńczych

     

  1. Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem.

    

  2. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są większością głosów                                                  w  obecności co najmniej 2/3 liczby jej członków.

    

  3. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć, z głosami  doradczymi specjaliści  i goście zaproszeni przez dyrektora.

    

  4. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane.

    

  5. Nauczyciele zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej dotyczącej  uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia rady.

    

  6. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielone tylko rodzicom lub prawnym opiekunom.

    

  7. Rada Pedagogiczna może występować do organu prowadzącego z wnioskiem                                   o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora oraz do Kuratora Oświaty o zbadanie i ocenę działalności przedszkola, dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w placówce.

    

  8. Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwały jeśli jest niezgodna z prawem                                      i powiadamia o tym organ prowadzący, sprawujący nadzór pedagogiczny.

    

  9. Zasady pracy Rady Pedagogicznej określa regulamin jej działalności.

    

    

  1. Rada Rodziców jest społecznym organem przedszkola i stanowi samorządną reprezentację rodziców (prawnych opiekunów) dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 19 w Chorzowie   ul. Karpacka 15.

    

  2. Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin swej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.

    

  3. Członkowie Rady Rodziców wybierani są co roku podczas zebrań grupowych rodziców (prawnych opiekunów), przynajmniej po jednym przedstawicielu rodziców (prawnych opiekunów) z każdej grupy.

    

  4. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej lub dyrektora                                       z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola, w szczególności zaś w sprawie:

  1. uchwalenia w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego placówki obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do wychowanków, realizowanego przez nauczycieli oraz programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych wychowanków i potrzeb danego środowiska obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do wychowanków, nauczycieli i rodziców

  2. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania placówki, którym mowa w art.34 ust.2 Ustawy o systemie oświaty

    

  1. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców (opiekunów prawnych) oraz innych źródeł.

    

  2. Rada Rodziców poprzez różne formy swego działania zapewnia realizację  uprawnień statutowych społeczności rodzicielskiej.

    

  3. W przypadku nie respektowania tych uprawnień przez dyrekcję lub podległych jej pracowników, Rada Rodziców może złożyć pisemne zażalenie na tego rodzaju stan rzeczy do dyrektora oraz ma prawo oczekiwać  wyczerpujących odpowiedzi.

    

  4. W przypadku braku wyjaśnień w spornych sprawach w ustawowym terminie Rada Rodziców ma prawo wnieść zażalenie do organu prowadzącego.

    

  5. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego  działania i podejmowania decyzji  w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.

  6. Wszelkie spory miedzy organami przedszkola rozstrzyga dyrektor placówki, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.

                                                     ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

    

   § 4

    

   Statut przedszkola określa organizacje przedszkola z uwzględnieniem przepisów § 5 -7

    

   § 5

    

  1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci  w zbliżonym wieku.

    

  2. W przedszkolu łącznie jest 5 oddziałów, zbliżonych wiekowo, do których uczęszczają  dzieci w wieku 3-7 lat

    

  1. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 125

    

  2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

    

  3. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego przedszkole,  liczba dzieci w oddziale może być wyższa od liczby określonej w ust. 4.

    

  4. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada :

   1. Salę zajęć dla poszczególnych oddziałów I, II, III, IV,V

   2. Salę zabaw ,

   3. Sanitariaty dla dzieci,

   4. Szatnię,

   5. Pomieszczenia administracyjne,

   6. Kuchnię wraz z zapleczem gospodarczym,

   7. Ogród przedszkolny.

     

  1. Sale zajęć, dla każdej grupy wyposażone są w meble, sprzęt, pomoce dydaktyczne gwarantujące dziecku bezpieczną zabawę i naukę.

    

  2.  Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z  odpowiednio dobranymi urządzeniami jordanowskimi

    

  3. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy  pobyt dzieci w ogrodzie.

    

    

   § 6

    

  1. Praca wychowawczo - dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

    

  1. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

    

  2. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

  1. Z dziećmi w wieku 3-4 lat –  od 15 do 20 minut

  2. Z dziećmi w wieku 5-7 lat – około 30 minut

    

  1. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy

    

   § 7

    

     Przedszkole jest placówką wielooddziałową.

    

   § 8

    

  1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku  szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez  dyrektora.

  2. Arkusz organizacyjny zawiera :

  1. Czas pracy poszczególnych oddziałów

  2. Planową liczbę wychowanków przedszkola

  3. Liczbę oddziałów przedszkola, ich liczebność

  4. Wykaz proponowanych zajęć dodatkowych

  5. Liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze

  6. Ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole

    

   § 9

    

  1. Organizację pracy przedszkola w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez    dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i  bezpieczeństwa dostosowany jest do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów)

    

  2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

    

   § 10

    

  1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący, zgodnie z  ust. 3.

    

  2. Dzienny czas pracy przedszkola ustalony przez organ prowadzący na wniosek dyrektora i rady przedszkola, w tym czas przeznaczony na realizację podstawy programowej, wynosi  5 godzin dziennie

    

  3. Terminy przerw w pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców.

    

  4. Dzienne godziny pracy przedszkola ustala dyrektor, uwzględniając oczekiwania rodziców (prawnych opiekunów).

    

  5. Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i odpłatności za korzystanie z wyżywienia przez pracowników ustala organ prowadzący.

    

    

   NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

    

    

   § 11

  1. Statut określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom  w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole z uwzględnieniem przepisów § 12-15.

    

  2. Dyrektor powierza każdemu nauczycielowi i innym pracownikom przedszkola szczegółowy zakres obowiązków.

    

  1. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi:

  1. intendent

  2. kucharka

  3. pomoc kuchenna

  4. woźna oddziałowa

  5.  pomoc nauczyciela

  6. rzemieślnicy – dozorcy

    

   1)Intendent przedszkola wykonuje prace związane z całością spraw administracyjno- finansowych oraz gospodarczych, a w szczególności:

    

   1. zaopatrywanie przedszkola w żywność, sprzęt gospodarstwa       domowego i środki czystości,

   2. nadzorowanie sporządzania posiłków i przydzielania porcji żywnościowych dzieci i personelu,

   3. sporządzanie jadłospisów dekadowych ni udostępnianie ich rodzicom,

   4. uczestnictwo w naradach roboczych, prowadzenie magazynu oraz dokumentacji magazynowej, jak również książki druków ścisłego zarachowania,

   5. prowadzenie pełnej księgowości w zakresie przychodów i rozchodów pieniędzy pobranych od rodziców, gotówki podjętej w banku, pieniędzy wypłaconych przez Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta (dowody wpłat i wypłat, raporty kasowe administracyjno-żywieniowe, miesięczne sprawozdania odpłatności.

   6. codzienne sporządzanie raportów żywieniowych potwierdzonych przez kucharkę i dyrektora,

   7. udział w prowadzeniu inwentaryzacji majątku przedszkola oraz pomoc               w opracowaniu dokumentacji w czasie inwentaryzacji,

   8. wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora wynikających z organizacji pracy w placówce.

     

    2)Kucharka zobowiązana jest:

             

   1. przyrządzać punktualnie zdrowe i higieniczne posiłki,

   2. przyjmować produkty z magazynu, kwitować ich odbiór w raportach żywieniowych i dbać o racjonalne ich zużycie,

   3. prowadzić magazyn podręczny,

   4. utrzymywać w stanie używalności powierzony sprzęt kuchenny i dbać                o czystość pomieszczeń kuchennych i magazynowych,

   5. brać udział w ustalaniu jadłospisów,

   6. pobierać próby żywieniowe,

   7. wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora przedszkola.

     

    3)Pomoc kuchenna  zobowiązana jest:

     

    1.pomagać w przygotowaniu posiłków,

    2.utrzymywać w czystości kuchnię, magazyn, szatnię personelu kuchennego oraz w stanie używalności powierzony sprzęt kuchenny,

    3.załatwiać zlecone czynności związane z zakupami i dostarczaniem posiłków,

    4.wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora placówki.

     

    4)Woźna oddziałowa zobowiązana jest:

     

    1.utrzymywać w czystości przydzielone pomieszczenia.

    2.pomagać nauczycielowi w czasie prowadzenia zajęć w sali lub poza terenem przedszkola,

    3.wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora przedszkola wynikające z organizacji pracy placówki.

     

  1. Pomoc nauczyciela zobowiązana jest:

    

   1. pełnić czynności opiekuńcze i obsługowe w stosunku do wychowanków polecone przez nauczyciela oraz inne wynikające z rozkładu czynności dzieci w ciągu dnia,

   2. utrzymywać czystość w przydzielonych pomieszczeniach

   3. zastępować w pracy osoby przebywające na zwolnieniach lekarskich,

   4. prać bieliznę dziecka w razie zabrudzenia jej w przedszkolu,

   5. wykonywać inne polecenia dyrektora oraz nauczyciela związane                            z bieżącymi potrzebami dziecka i placówki.

     

     

     

  2. Rzemieślnik – dozorca zobowiązany jest:

    

   1. konserwować urządzenia i sprzęt przedszkolny,

   2. wykonywać zabiegi pielęgnacyjne na terenie ogrodu przedszkolnego (koszenie trawy, przycinanie krzewów, drzew, plewienie),

   3. zachować szczególne bezpieczeństwo i ostrożność w czasie pracy na wysokościach i z prądem przy włączonym dopływie energii elektrycznej,

   4. wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora oraz prace zlecone przez pozostałych pracowników przedszkola.

   5. dbać o stan urządzeń technicznych w przedszkolu,

   6. sprzątać i utrzymywać w czystości teren ogrodu przedszkolnego oraz chodniki doprowadzające do przedszkola,

   7. odśnieżać chodniki i wszelkie dojścia do przedszkola oraz stosować środki zapobiegające skutkom gołoledzi,

   8. utrzymywać czystość w pomieszczeniach wymiennikowi, piwnicach,

   9. strzec mienia przedszkolnego przed kradzieżą i włamaniem,

   10. zapobiegać dewastacji ogrodu przedszkolnego przez obce osoby,

   11. dozorować sprawność urządzeń technicznych i elektrycznych tj. bojlery elektryczne, wodociągi, wymiennikownia C.O., instalacja gazowa, a w razie ich niesprawności lub awarii naty7chmiast zgłosić dyrektorowi lub dzwonić pod numery pogotowia alarmowego w celu uniknięcia awarii,

   12. wykonywać inne polecenia i czynności zlecone przez dyrektora przedszkola.

     

     

    &12

     

     

    1.Do zadań nauczycieli i pozostałych pracowników należy odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów, itp.

     

    2.Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców (prawnych opiekunów)

     

    3.Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej nauczyciel prowadzi swój oddział przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

     

     

     

    § 13

     

  1. Nauczyciele współdziałają z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów)
   do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju

    

   1. Przedszkole prowadzi różnorodne formy współpracy z rodzicami:

   1. Zebrania ogólne i grupowe

   2. Konsultacje indywidualne rodzica (prawnego opiekuna) z nauczycielem

   3. Bieżące konsultacje i rozmowy indywidualne z nauczycielami

   4. Gazetki okolicznościowe

   5. Gazetki informacyjne

   6. Gazetki edukacyjne

   7. Ekspozycje prac plastycznych dzieci

   8. Zajęcia otwarte

   9. Wspólne imprezy i uroczystości przedszkolne połączone z pokazami osiągnięć dzieci

     

    3.Nauczyciele organizują stałe spotkania z rodzicami (prawnymi opiekunami) co najmniej dwa razy w roku.

    4.Do podstawowych obowiązków rodziców (prawnych opiekunów) dziecka należy:

   1. Przestrzeganie niniejszego statutu

   2. Respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców

   3. Terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu

   4. Przestrzenie ustalonej organizacji dnia w przedszkolu.

     

    5.Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do :

   1. Współdziałania z dyrektorem i innymi organami przedszkola we wszystkich

    sprawach organizacyjnych i merytorycznych

   2. Znajomości zadań wynikających w szczególności z programu działania przedszkola

   3. Uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat postępów, sukcesów i niepowodzeń swojego dziecka

   4. Przebywania w przedszkolu oraz obserwowania zajęć po uzgodnieniu z dyrektorem przedszkola

   5. Uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów  zatrudnionych w przedszkolu

   6. Wyrażania i przekazywania dyrektorowi wniosków na temat warunków   funkcjonowania przedszkola.

     

    6.Do zadań nauczycieli należy m. in.

   1. Planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej zgodnie      z obowiązującym programem, raz na cały rok szkolny  ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,

  1. Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie      potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,

  2. Stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,

  3. Współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-     pedagogiczną, zdrowotną itp.

  4. Planowanie własnego rozwoju zawodowego - systematyczne podnoszenie swoich     kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach      doskonalenia zawodowego

  5. Dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę      pomieszczeń

  6. Eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci

  7. Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami

  8. Realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących

  9. Czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał

  10. Inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym,      kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym

  11. Realizacja wszystkich innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola,      wynikających z bieżącej działalności placówki.

    

   7.Nauczyciel ma prawo do :

  1. Podnoszenia swoich kwalifikacji i uzyskiwania stopni awansu zawodowego,

  2. Tworzenia autorskich programów w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną i za zgodą     dyrektora przedszkola,

  3. Decydowania o podręcznikach i stosowanych środkach dydaktycznych.

   § 14

    

  1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 7 lat, z zastrzeżeniem pkt. 2, 3.

    

  2.  Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym ukończy 10 lat.

    

  3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może uczęszczać dziecko,         które ukończyło 2,5 roku.-, jeśli zgłasza swoje potrzeby fizjologiczne oraz ma opanowane czynności samoobsługowe.

    

  4. Przedszkole zapewnia dzieciom przestrzeganie praw wynikających z Konwencji Praw

          Dziecka,  a w szczególności :    

   1. Właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczego i dydaktycznego

          zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej

   2. Szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania

   3. Ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;

   4. Poszanowania jego godności osobistej

   5. Pełnego bezpieczeństwa podczas pobytu w przedszkolu i zajęć zorganizowanych poza

          przedszkolem

   6. Partnerskiej rozmowy na każdy temat

   7. Akceptacji jego osoby

   8. Swobody wyrażania myśli i przekonań

   9. Rozwijania zdolności, zainteresowań i talentów

   10. Pomocy w przypadku trudności w procesie wychowawczo-dydaktycznym

   11. Różnorodności doświadczeń

   12. Wspólnoty i solidarności w grupie.

     

  1. Dziecko uczęszczające do przedszkola ma obowiązek:

  1. Przestrzegania ustalonych norm współżycia w grupie

  2. Sprzątania po zabawie

  3. Poszanowania wspólnej własności

  4. Poszanowania pracy innych osób /dzieci i dorosłych

  5. Przestrzegania zakazów i nakazów dotyczących bezpieczeństwa

  6. Wywiązywania się z przydzielonych zadań. 

    

   1. Przy respektowaniu ich praw przyzwyczajamy dzieci do:

  1. Aktywności, twórczości i eksperymentowania

  2. Samodzielności w podejmowaniu zadań, w dokonywaniu wyborów

  3. Zaradności wobec sytuacji problemowych

  4. Działania zespołowego z rówieśnikami, młodszymi i starszymi kolegami

  5. Poznawania swoich ograniczeń i możliwości, akceptacji siebie i innych

  6. Tolerancji, otwartości wobec innych

  7. Bycia z innymi i dla innych pomocnym

  8. Przestrzegania zasad bezpiecznego pobytu w przedszkolu – własnego i innych.

    

  1. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę jawności i pełnej dostępności.

    

  2. Terminy i zasady przyjęcia dzieci do przedszkola określa Regulamin Rekrutacji Dzieci do Przedszkoli.

    

  3. Rekrutacja dzieci przeprowadzana jest w terminie od l0 marca do 30 marca każdego roku.

    

  4. Priorytet w przyjęciu dziecka do przedszkola mają następujące kryteria :

   

  • Ustawowe:

   - wielodzietność rodziny kandydata

   - niepełnosprawność kandydata

   - niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

   - niepełn0sprawność obojga rodziców

   - niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

   - samotne wychowanie kandydata w rodzinie

   - objęcie kandydata pieczą zastępczą

    

  •  Lokalne:

   - dziecko podlega obowiązkowi przedszkolnemu

   - do przedszkola uczęszcza rodzeństwo dziecka

   - rodzice lub rodzic zatrudnieni są w pełnym wymiarze czasu pracy

   - deklarowany pobyt dziecka wynosi co najmniej 8 godzin

   - rodzic zameldowany jest w gminie Chorzów

   - dziecko wskazane przez OPS lub kuratora sądowego

  1. Dzieci przyjmowane są do przedszkola w oparciu o kartę zgłoszenia na podstawie decyzji komisji rekrutacyjnej.

  2. Imienne listy dzieci przyjętych do przedszkola wywieszone są w miejscu dostępnym dla zainteresowanych do 18 kwietnia.

  3. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach :

   1. systematyczne zaleganie z odpłatnością za przedszkole

   2. nieobecność dziecka ponad miesiąc bez wyjaśnienia przyczyny nieobecności  ze strony rodziców (prawnych opiekunów)

   3. gdy rodzice zataili ważne informacje o dziecku, które uniemożliwiają jego pobyt      w przedszkolu

   4. w przypadku nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu

     

    § 15

     

    1. Statut obejmuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej:

         nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

     

    2. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala  się:

  1. Statut znajduje się w kancelarii przedszkola i jest dostępny dla rodziców i pracowników przedszkola

    

  1. Statut obejmuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

  2. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi  przepisami.

  3. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

  4. W razie zmian prawnych statut może ulec zmianie.

    

   Statut zatwierdzono dnia    30 sierpnia 2016 roku

   Rada pedagogiczna:

    

    

                                                                                

                      

    

    

                        

        

    

    

                      

    

    

    

    

   

   

                     

   

   

   

   osoba odpowiedzialna za treść: K.Wiszkowska, dnia: 2009-01-10
utworzony: 06-10-2006 / modyfikowany: 02-09-2016
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Przedszkole nr 19 w Chorzowie 2018, kontakt: kasmus1@o2.pl