BIP - Przedszkole nr 19 w Chorzowie

BIP - strona główna
Przedszkole nr 19 w ChorzowiePrzedszkole nr 19 w Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót

Treść strony

wersja do druku
PRZEDMIOT DZIAŁANIA

Wyciąg ze Statutu Przedszkola nr 19 w Chorzowie - §2 pkt 1,2,3

 

Cele i zadania przedszkola

1.       Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności w Podstawie programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

2.       Głównym zadaniem przedszkola jest:

2.1.   wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

2.2.   budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

2.3.   kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów
i porażek;

2.4.   rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

2.5.   stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

2.6.   troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa
w zabawach i grach sportowych;

2.7.   budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

2.8.   wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

2.9.   kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

2.10.zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich

ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości
i umiej
ętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

3.       Realizując powyższe zadania przedszkole:

3.1. Działa w ramach następujących obszarów edukacyjnych: poznawanie i rozumienie świata, nabywanie umiejętności poprzez działanie, odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej i wspólnocie oraz budowanie systemu wartości.

3.2.             Działania wychowawcze, opiekuńcze i edukacyjne koncentruje na:

1)                      Zapewnieniu opieki i wspomaganiu rozwoju dziecka w przyjaznym, zdrowym  i bezpiecznym środowisku

2)                      Rozpoznaniu i uwzględnianiu indywidualnych potrzeb dzieci

3)                      Trosce o zapewnienie równych szans

4)                      Umocnieniu wiary we własne siły i  możliwości osiągania sukcesu

5)                      Stwarzaniu warunków do rozwijania: samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i  najbliższe otoczenie

6)                      Rozwijaniu wrażliwości moralnej, uczy odróżniania dobra i zła

7)                      Rozbudzaniu ciekawości poznawczej, zachęcaniu do aktywności badawczej i wyrażania własnych przeżyć i myśli

8)                      Kształtowaniu umiejętności obserwacji otaczającego środowiska, rozumienia prostych zjawisk przyrody, zapoznaje się z otoczeniem przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym dziecka

9)                      Rozwijaniu wrażliwości estetycznej, tworzeniu warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej

10)                  Zapewnieniu warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych

11)                  Pobudzaniu i zachęcaniu dzieci do wyrażania swoich uczuć, do otwartego kontaktu   z rówieśnikami i dorosłymi

12)                  Zapewnieniu dzieciom poczucia bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym.

3.3. Prowadzi działalność innowacyjną i diagnostyczno-oceniającą.osoba odpowiedzialna za treść: K.wiszkowska, dnia: 2012-12-18
utworzony: 18-12-2012 / modyfikowany: 02-09-2016
wprowadził(a): Katarzyna Musiał
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Przedszkole nr 19 w Chorzowie 2021, kontakt: kasmus1@o2.pl